τα ονόματα των νέων διορισμών στην Δ/νση ΠΕ Λασιθίου

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νέων διορισμών που αφορούν την Δ/νση μας.
Μετά και την ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει καταγραφή των νεοδιορισθέντων στα Μητρώα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Είναι απαραίτητος ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ο αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ (στοιχεία τα οποία αντλούνται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) για κάθε διοριστέο εκπαιδευτικό.

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ονόματα των εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίζονται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα εγγράψουμε στο σύστημα της απογραφής (https://apografi.gov.gr/) τους διοριστέους , που διορίζονται στην Δ/νση μας και στη συνέχεια να αποστείλουμε /επιστρέψουμε συνημμένα αρχεία excel με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία (ήτοι τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ) για το σύνολο των εκπαιδευτικών που διορίζονται στην περιοχή μας.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μας σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το υπουργείο Παιδείας, πάντως όχι πριν το Ιούλιο, προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου . Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ μετά την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της υποπαρ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 42 του ν.5029/2023 (ΦΕΚ55 Α/10-3-2023).

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους

Στους προηγούμενους διορισμούς εκπαιδευτικών το υπουργείο Παιδείας είχε στείλει την ακόλουθη οδηγία προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

“Οι πράξεις διορισμού είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των διοριζομένων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπό διορισμό εκπαιδευτικών για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους”.

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Ολοκληρώνουμε το έργο της θητείας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μεριμνώντας για την πληρέστερη στελέχωση των σχολείων μας για τη νέα χρονιά και διορίζοντας, μετά από 12 χρόνια, σχεδόν 28.500 συνολικά μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Με προσεκτικό σχεδιασμό και αμέριστο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιήσαμε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα για ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού, που δίνει στους μεν εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για επαγγελματική σταθερότητα και ανέλιξη, στους δε μαθητές και τα σχολεία την ευκαιρία για βέλτιστη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.»

Καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση ΠΕ Λασιθίου τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς. Ευχόμαστε καλή τοποθέτηση στον καθένα και την καθεμιά χωριστά.
ΕΔΩ θα βρείτε όλα τα έντυπα τα οποία θα χρειαστούν για την πρόσληψη σας και τα οποία μπορείτε να αρχίσετε να προετοιμάζετε.

Η προϋπηρεσία μετράει από την ημέρα έκδοσης του ΦΕΚ
👉Η μισθοδοσία αρχίζει να μετράει από την ημέρα που θα γίνει η ανάληψη υπηρεσίας στη διεύθυνση.
👉Όσοι αναλάβουν υπηρεσία πρέπει να στείλουν το Πρωτόκολλο ορκωμοσίας τους στο mail της ΔΥΠΑ για να διακοπεί το επίδομα ανεργίας

ΝΕΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ