Πίνακες με Μόρια Μεταθέσεων

Πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή (001.ΠΕ001) Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001) Μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των κωφών και στη Γραφή Braille των τυφλών (001.ΣΜΕΑ003) Περισσότερα

Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΙΕΠ νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου τους. Η ανάρτηση των Καλών Πρακτικών στοχεύει: στην Περισσότερα