ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τις νέες και τους νέους αναπληρωτές συναδέλφους που διορίστηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Ο διορισμός σας συμβολίζει την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητάς μας στις ικανότητες και την επάρκειά σας να ανταποκριθείτε με επαγγελματική Περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε’ του άρθρου 11, περί αναπλήρωσης, του ν. 1566/1985 και στο άρθρο 373 του νόμου 4957/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

20220722 91715_Ε1 Υ.Α. Πρόσκληση Διορισμών 2022_2023 ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ 20220725 92086_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών 2022_2023 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79