Έντυπα Νεοδιόριστων

δικαιολογητικά-για-νεοδιόριστους-5 (2)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση συνάφειας μεταπτυχιακού

Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (1)

Καρτέλα με στοιχεία υπαλλήλου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-οικογενειακό-2023-2024 ΑΝΝΑ

Υπεύθυνη δήλωση 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ_ΑΣΦΑΛΙΣTIKHΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) προκειμένου περί
•        υπαλλήλων του δημοσίου ή
•        υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή
•        ΟΤΑ ή
•        υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή
•        άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή
•        λειτουργών,
βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.
β) προκειμένου περί
•        εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή
•        ελεύθερων επαγγελματιών,
βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΕΦΚΑ) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.».

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΜ