Έντυπα Οδοιπορικών

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την καταβολή οδοιπορικών

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, προκειμένου να τους καταβληθούν τα οφειλόμενα οδοιπορικά χωρίς κίνδυνο απώλειας.

Α) Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται συγκεντρωτικά ως εξής:

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως 6-11-2023.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, θα υποβληθούν αποκλειστικά το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαρτίου-Απρίλιου θα υποβληθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Δικαιολογητικά για οδοιπορικά Μαΐου-Ιουνίου θα υποβληθούν αποκλειστικά έως και την 21η Ιουνίου.

Οδοιπορικά για τα οποία τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην καταβληθούν.

Β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Διαβιβαστικό του Δ/ντή –Προϊσταμένου με συνοδευτικά
 2. Αίτηση του εκπαιδευτικού
 3. Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr που να αναφέρει την μόνιμη κατοικία
 4. Ημερολογιακή κατάσταση οδοιπορικών εξόδων-βεβαίωση μετακίνησης (σε 3 αντίτυπα στο πρωτότυπο, με γνήσια υπογραφή και σφραγίδα του σχολειού οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης)
  Προσοχή να δοθεί στο ότι οι ημερολογιακές καταστάσεις θα συμπληρώνονται με βάση το αντίτιμο του εισιτηρίου της μικρότερης απόστασης πλέον (σχολείο τοποθέτησης-σχολείο συμπλήρωσης ή κατοικία-σχολείο συμπλήρωσης)
 5. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού από ΚΑΘΕ σχολείο που υπηρετεί
 6. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης
 7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα από ΚΑΘΕ σχολείο που υπηρετεί επικυρωμένα από τον Προϊστάμενο του Τμ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 8. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του εκπαιδευτικού έως το σχολείο συμπλήρωσης του ωραρίου, εκτυπωμένη ΜΟΝΟ από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  (YPOMEDI)
 9. Βεβαίωση αντίτιμου εισιτηρίου ΚΤΕΛ συντομότερης διαδρομής για αποστάσεις μικρότερες των 50 χλμ
 10. IBAN σε περίπτωση, που οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί από άλλη Διεύθυνση

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα κατατίθενται σε ένα (1) αντίγραφο εκτός της ημερολογιακής κατάστασης οδοιπορικών εξόδων-Βεβαίωση μετακίνησης, που πρέπει να κατατίθενται σε τρία (3) αντίγραφα.
Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό προσεκτική και πιστή τήρηση όλων των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών, ώστε οι καταβολές των οδοιπορικών να γίνονται έγκαιρα και απρόσκοπτα.

Οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ δικαιούνται οδοιπορικών όπως οι μόνιμοι αλλά με άλλη διαδικασία για την οποία ενημερώνει το τμήμα ΕΣΠΑ (τηλ.2841340416).
– Αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων δεν δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν ωράριο σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στο ίδιο μέρος με την μόνιμη κατοικία τους.

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους: