Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μο- νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γε- νικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινω- νικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

5034b-22