Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού της Δ/νσης ΠΕ Λασιθίου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023

Καθορισμός και επιμερισμός στόχων

Έντυπο αξιολόγησης επίτευξης στόχων προϊσταμένων ΤΜΗΜΑ Α΄

Έντυπο αξιολόγησης επίτευξης στόχων προϊσταμένων ΤΜΗΜΑ Β΄

Έντυπο αξιολόγησης επίτευξης στόχων προϊσταμένων ΤΜΗΜΑ Γ΄