Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου

Στα δημοτικά σχολεία  η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών
και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, γίνεται σύμφωνα α) με την παρ. 5 του άρθρου 3 του
Π.Δ.79/2017 (Α’109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, του ν. 4633/2019 (Α’ 161) β) με τη με
αρ. πρωτ. Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/17-10-19 Υ.Α. (Β’ 3847) και γ) με τη με αρ. πρωτ. Φ 20/158235 /Δ1/9-10-
2019 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Επιλογή σημαιοφόρων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’.

FEK-2017-Tefxos A-00109-downloaded -27_09_2023

fek_a_161_2019

_10_10_Epilogi_simaioforon_signed

document (2)

Τι ισχύει για τις μαθητικές παρελάσεις, ο τρόπος σύνθεσης των τμημάτων