Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

20190425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) 20190425 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά το άρθρο 44 του ν. 4589/2019

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11–Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01 Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16 – Μουσικής προς υποβολή αιτήσεων μετάθεσης κατά

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, σύμφωνα με τη με αρ.222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 5933/τ.Β΄/31-12-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΑΣΧΑ_signed Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018 Αίτηση 5933 Β 31 12 2018 5077-ΓΔ4-14 01 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, σύμφωνα με τη με αρ.222084/ΓΔ4 Υ.Α., Ν. 5919/τ.Β΄/31-12-2018

5919 -31-12-2018 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ Δημοσίευση και χρονοδιάγραμμα Πληροφορική Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018 Αίτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_signed

Περισσότερα