Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, σύμφωνα με τη με αρ.222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 5933/τ.Β΄/31-12-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΑΣΧΑ_signed Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018 Αίτηση 5933 Β 31 12 2018 5077-ΓΔ4-14 01 2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, σύμφωνα με τη με αρ.222084/ΓΔ4 Υ.Α., Ν. 5919/τ.Β΄/31-12-2018

5919 -31-12-2018 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ Δημοσίευση και χρονοδιάγραμμα Πληροφορική Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018 Αίτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_signed

Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Δημ. Σχολείου Σεισίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ.30, παρ 6 του Ν. 4547/2018, στην οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση υποψηφιότητας με τη με αριθμ. 7541/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΒΡ4653ΠΣ-ΑΚΦ) ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018_ΦΕΚ-4412_τ.Β_03-10-2018-Υ.Α. ΨΓΩ44653ΠΣ-7ΒΔ Αίτηση_υποδντη προς ΔΠΕ Αίτηση_υποδντη Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018

Περισσότερα

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Φ.2.1/14173/29-11-2018 (ΑΔΑ:6Ξ7Φ4653ΠΣ-ΧΝΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΤΑ

Περισσότερα