Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Δημ. Σχολείου Σεισίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ.30, παρ 6 του Ν. 4547/2018, στην οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση υποψηφιότητας με τη με αριθμ. 7541/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΒΡ4653ΠΣ-ΑΚΦ) ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018_ΦΕΚ-4412_τ.Β_03-10-2018-Υ.Α.

ΨΓΩ44653ΠΣ-7ΒΔ

Αίτηση_υποδντη προς ΔΠΕ

Αίτηση_υποδντη

Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018