Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Ερχόμενοι στην υπηρεσία θα πρέπει έχετε τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και ένα φάκελο με λαστιχάκια.

 • Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, επίσημη μετάφραση και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου).
 • Αντίγραφο σεμιναρίου 400 ωρών (αν υπάρχει — και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).
 • Αντίγραφα Braille/ΕΝΓ-Νοηματική – (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης στην Ειδική Αγωγή με βάση τα αντίστοιχα δικαιολογητικά).
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού — διδακτορικού τίτλου σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και αποδεικτικό του θέματος διπλωματικής, συνοδευόμενο από αίτηση αναγνώρισης συνάφειας που δίνεται από την υπηρεσία. (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου απαιτείται επίσημη μετάφραση, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις (τελευταίου τριμήνου) από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (για τους άνδρες).
 • Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
 • Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.
 • Αποδεικτικό Α.Μ.Α.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής τράπεζας, όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ, με πρώτο δικαιούχο του/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται με βάση τον Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία).
 • Ένσημα των αντίστοιχων προϋπηρεσιών (με σφραγίδα από το Ι.Κ.Α.)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/σύμφωνο συμβίωσης, πρόσφατο-τριμήνου- (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα) εις διπλούν. Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει, άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών ή που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
 • Πιστοποιητικό πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας πρόσφατο – τριμήνου – (εφόσον επιθυμείτε την τοποθέτησή σας σε Δήμο της εντοπιότητάς σας).
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (για ειδικές κατηγορίες).

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών