Δήλωση υποψήφιας διευθύντριας 1ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης

Καλούμε την υποψήφια διευθύντρια για την κενή θέση της διευθύντριας του 1 ου
Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, όπως υποβάλει δήλωση προτίμησης στην ΔΠΕ
Λασιθίου είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεομοιότυπου (fax) την Τετάρτη 27
Σεπτεμβρίου 2017 από 08:00 έως και 15:00.

Έγγραφα